Autógumi keresés


Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(2018. január 19. napjától hatályos szöveg)

Jelen tájékoztatót itt tudja letölteni.

1. Adatkezelő személye:

PICMAC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt 4-6. 1. em. 114/A-B.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 106-108.

Cégjegyzékszáma: 15-09-084200

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Elekes Attila önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető

Email cím: [email protected]

Honlap: www.bhpgumi.hu

Adószám: 14414994-2-15

EU közösségi adószám: HU14414994

Bankszámlaszám: 10700505-47909708-51300009 (CIB Bank)

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-75289/2014

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye és elérhetősége (e-mail, telefonszám): DoclerNetHosting Kft. (Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.,E-mail cím: [email protected], Telefonszám: +36 1 / 432 31 33)(a továbbiakban az Adatkezelő)

Ügyfélszolgálat:
Hétfő - Péntek: 09 - 15
+36 1 / 490 01 18
[email protected]

2. Tájékoztató tartalma és célja, vonatkozó jogszabályok, adatvédelmi hatósá

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az AdatkezelésiTájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett www.bhpgumi.hu internetes címen elérhető weboldal és az ott megjelölt weboldalak (http://www.gumi-b2b.hu; https://bhpgumi.hu/blog/; http://www.bhp.hu/; http://tyre-test.org/)(a továbbiakban együtt a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

 • az adatkezelő személyét,
 • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét,
 • az adatkezelés módját (ide értve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),
 • az adatkezelés célját,
 • az adatkezelés idejét, továbbá
 • az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és
 • a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései szerint végzi, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400) tájékoztatóit és a magyar bírósági gyakorlatot is.

Az Adatkezelőadatkezelési tevékenységére vonatkozó jogszabályok:

 • Infotörvény;
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi SzolgáltatásSzolgáltatás, valamint az információs társadalommal összefüggő SzolgáltatásSzolgáltatás egyes kérdéseiről („Eker törvény”);
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”).

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, akkor hozzájárul az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléséhez.

3. Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) napig a Weboldalon közzéteszi, illetve a Felhasználó alább meghatározott Regisztrációkor megadott email címéreis elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.

4. Felhasználók köre, kiskorú felhasználók

Regisztrált/Megrendelést leadó/Értékelést leadó Felhasználó: A Weboldalon Ön egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat kitöltve a vonatkozó adatlapot (Regisztráció). A Regisztráció során megadott személyes adatai alapján Ön, mint Regisztrált Felhasználó igénybe veheti az Adatkezelő által aWeboldalon keresztül azÁltalános Szerződési Feltételek(ÁSZF) szerint nyújtottszolgáltatásokat (Szolgáltatás). A Weboldalon ön Megrendelést is leadhat az Adatkezelő webáruházában, ekkor Ön a megrendelés során megadott személyes adatai alapján mint megrendelést leadó Felhasználó igénybe veheti az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül az ÁSZF szerint nyújtottSzolgáltatást. A Weboldalon ön Értékelést is leadhat a Weboldalon megjelenő termékek vonatkozásában, ekkor Ön az értékelés során megadott személyes adatai alapján mint értékelést leadó Felhasználó igénybe veheti az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül azÁSZF szerint nyújtottSzolgáltatást.Jelen pont vonatkozik az E-bookot vagy kedvezményre jogosító kupont letöltő Felhasználókra is.

Speciális szabályok: Ön akkor vehet akkor lehet Felhasználó érvényesen, ha aMegrendelés/Regisztráció/Értékelés leadása előtt az erre szolgáló felületek kipipálásával

 • a szükséges nyilatkozatokat (Nyilatkozatok) megtette,
 • hozzájárult ahhoz, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az Ön személyes adatait, illetve
 • a Szolgáltatások igénybe vételévelmagára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Adatkezelési Tájékoztató és az ÁSZF rendelkezéseit.

Weboldalt böngésző Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Regisztráció/Megrendelés vagy Értékelés leadása nélkül, Önre is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató szabályait.

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések: (Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása: Amennyiben Ön természetes személy és 16. életévét még nem töltötte be, úgy törvényes képviselőjének (általában a szülő) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges ahhoz, hogy Ön a személyes adatainak kezeléséhez hozzá tudjon érvényesen járulni (pl. a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása). A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Megrendelés: Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, de 14. életévét már betöltötte, jognyilatkozatokat (pl. megrendelés, ÁSZF elfogadása) csak úgy tehet érvényesen, ha a törvényes képviselője (általában szülő) hozzájárul ahhoz. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Ennek megfelelően a természetes személyek tekintetében amennyiben Ön a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, akkor az Ön Megrendelését, Regisztrációját vagy Értékelésének leadását ésWeboldal használatát a BHP Gumi csak úgy tudja elfogadni, ha a Webáruház igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének (általában szülő) beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely az Ön tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást Ön ebben az esetben a BHP Guminak köteles elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.

Amennyiben Ön 14 év alatti személy, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt és a Szolgáltatást önállóan nem használhatja – az Ön nevében törvényes képviselője (általában a szülő vagy gondnokság esetén gondnok) töltheti le a Weboldalt, Regisztrálhat, adhat le Megrendelést és Értékelést és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

5. Adatkezelési nyilatkozat, nyelv

Amennyiben Ön Regisztrál, Megrendel, Értékeléstlead és igénybe veszi a Szolgáltatást, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében, meghatározott ideig és módon kezelje. A Felhasználó a jogszabályon alapuló adatkezelést a Regisztrációval, Megrendelés, Értékelés leadásával és jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi.

A hozzájárulás tekintetében az önkéntesség azt jelenti, hogy Ön dönt a Szolgáltatás igénybevétele mellett. A tájékozottság azt jelenti, hogy Ön úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfelelő tájékoztatást adtunk Önnek a személyes adatai kezeléséről. A határozottság pedig azt jelenti, hogy Ön rákattinta ’Megrendelés megerősítése’, ’Értékelem’, Regisztráció esetében az ’Elküld’ gombra.

Ön a Megrendelés, Értékelés leadásával, illetve a Regisztrációval továbbá kijelenti, hogy az Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Megrendelési/Regisztrációs/Értékelési Adatlapon vagy a Szolgáltatásban történő részvétel során megadott elérhetőségein keresztül kapcsolatot tartson Önnel.

Amikor Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, azzal egyben azt is igazolja, hogy annak nyelvét érti és ismeri, és ennek a nyelvnek a használatában nincs akadályoztatva. Jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne kattintson rá a’Megrendelés megerősítése’, ’Értékelem’, Regisztráció esetében pedig az ’Elküld’ gombraés ne használja a Weboldalt és a Szolgáltatást!

6. Adatkezelési célok

Az Adatkezelő a következő célokból kezeli az Ön személyes adatait:

 • a Szolgáltatásmegszervezése és lebonyolítása, illetve Önnek történő nyújtása érdekében;
 • a Felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, illetve a megrendelt termék kiszállítása érdekében;
 • azért, hogy Ön részt tudjon venni a Szolgáltatásban;
 • az Adatkezelő tevékenységének támogatására, és ehhez kapcsolódóan reklámhírlevél küldésére, és termékek, szolgáltatások ajánlására, a Felhasználók tájékoztatására;
 • az Adatkezelő és az Ön jogainak védelmére;
 • jogszabályon alapulóan direkt marketinget lemondó Felhasználókat tartalmazó tilalmi lista céljából;
 • a Szolgáltatás továbbfejlesztése, új Szolgáltatásfejlesztése érdekében;
 • oldalstatisztikák, látogatottsági elemzések készítéséhez;
 • az anonimizált személyes adatokat statisztikai célokra
 • panaszkezelés;
 • akönyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján fennálló kötelezettség betartása miatt.

7. Kezelt személyes adatok köre

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő a következő forrásokból juthat hozzá:

 • a Szolgáltatástörténő Regisztrációkor, Megrendeléskor, Értékelés leadásakorvagy később a Szolgáltatás igénybe vételekor Ön önkéntesen ad meg személyes adatokat, vagy
 • a Szolgáltatáshasználata érdekében az Ön számítógépén elhelyezett és onnan gyűjtött adatok.

Az Ön által önkéntesen megadott adatok bekerülnek az Adatkezelő adatbázisaiba a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

Pontosan mit, mikor és milyen célra kérünk el, gyűjtünk és használunk

Webáruházban történő megrendelés: A www.bhpgumi.hu weboldalon elérhető webáruházban lehet megrendelést leadni. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám. Ön az adatlapon megadáskor, vagy később az Adatkezelőnek küldött email útján tudja adatait módosítani.

A megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, a megrendelés feldolgozása és a megrendelt termék kiszállítása.

Panaszkezelés: A nyereményekkel vagy a Szolgáltatással kapcsolatos panaszkezelésnél a Megrendelési adatlapon megadott adatait tartja nyilván az Adatkezelő, az Ön és megrendelésének beazonosítása, a panaszok kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából.

Szállítás: Az adatokat a webáruházban megrendelt termékek kézbesítése, kiszállítása vagy átvétele céljából kezeljük. Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Fizetés: Az online fizetés lebonyolításának érdekében az adatfeldolgozóink (pénzügyi szolgáltatók) kezelik (lást az adatok továbbítása pontot) az Ön kártyaszámát, nevét, bankját, kártyája típusát, lejárati idejét, biztonsági kódját, a Barion fizetésnél egy működő email címet és jelszót is. Az online fizetés lebonyolításához ezeknek az adatoknak a kezelése elengedhetetlen, azonban ahhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, csak a fizetési szolgáltató. Bővebb információt a fizetésről itt talál.

Az online fizetést biztosító szolgáltatók, akik a fizetéshez elkért személyes adatokat önállóan, az Adatkezelőtőlfüggetlenül a fizetési szolgáltatás biztosítása céljából kezelik:

Név: CIB Bank Zrt..
Bank székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.
Telefon: +36 1 / 424 22 42
Bank webcíme: https://www.cib.hu
Adatkezelési tájékoztató https://www.cib.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), telefon: +36 1 464 70 99; email:[email protected]; webhely: https://www.barion.com/hu/.

Számlázás: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján fennálló kötelezettség betartása miatt kezeli, illetve az Ön hozzájárulása alapján a webáruházban történt Megrendelés és fizetés lebonyolítása érdekében.Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám, cég esetén adószám.

Regisztrációs adatlap: A www.gumi-b2b.hu oldalonlehet partnerként regisztrálni. Ezen az oldalon a kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz és az Ön azonosításához szükséges személyes adatokat kérjük el. Kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, telefonszám. Ön az adatlapon megadáskor, vagy később az Adatkezelőnek küldött email útján tudja adatait módosítani.

Ezeket az adatokat azért kérjük el, hogy Ön a Szolgáltatásban részt tudjon venni, nyereményét megkapja, mi pedig a Szolgáltatás Szolgáltatást biztosíthassunk, ill. kapcsolatot tarthassunk Önnel.

Szolgáltatással kapcsolatos értesítések, információk: Amennyiben a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk, emlékeztetőt küldenünk, vagy adatfrissítést kérnünk Öntől, akkor e-mail értesítést küldünk Önnek a Megrendelésnél/Regisztrációnál megadott email címére. Erről a rendszerüzeneti "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, csak a Szolgáltatásban történt Megrendeléskor/Regisztrációkor megadott adatok törlésével (az Adatkezelőtől email útján). Ha Ön kér e-mailben a Szolgáltatással kapcsolatos információt tőlünk, akkor is e-mail üzenetben küldjük a választ.

Értékelést leadó Felhasználók értékelésének nyilvánossága: A www.tyre-test.org/hu oldalon van lehetősége értékelést leadni a Felhasználóknak a weboldalon megjelenő termékek vonatkozásában. A kezelt adatok köre: név (opcionális), autó típusa, km, teljesítmény/vásárlási vélemény/vezetési élmény/tartósság értékelése, megjegyzés.

Az adatkezelés célja a weboldalon megjelenő termékekről vásárlói vélemények visszajelzése az Adatkezelő felé a szolgáltatásainak javítása érdekében, illetve a termékek mellett a vásárlói vélemények megjelenítése más vásárlók tájékozódása érdekében. Ön bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkültörlést kérhet adatai tekintetében az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségére küldött vonatkozó üzenet vagy postai levél útján. Ön az Adatkezelőnek küldött email útján tudja adatait módosítani.Kérjük vegye figyelembe, hogy a webáruházban a vélemények név nélkül NYILVÁNOSAN meg fognak jelenni. Amennyiben ezzel nem ért egyet, akkor ne adjon le értékelést.

Menete: a Webáruházban Megrendelést leadó Felhasználóinknak a vásárlás megtörténte után 90 nappal egy emailt küldünk, melyben visszahívjuk őket a Tyre-Test.org oldalunkra, hogy értékeljék a megvásárolt terméke(ke)t. A Tyre-Test.org oldalunkat meglátogató Felhasználókis leadhatnak értékelést az ott megjelenő termékek vonatkozásában. Az értékeléseket a későbbiekben a www.bhpgumi.hués a Tyre-Test.orgoldalakon az adott termékeknél, gyártóknál vásárlói értékelésekként nyilvánosan megjelenítjük.

Közvetlen üzletszerzés, reklámajánlatok, hírlevél: Ön a Szolgáltatásban történő részvétel esetén opcionálisanönkéntesen megadhatja közvetlen megkeresések, az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével, speciális ajánlataival, az Adatkezelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatosan reklám vagy további promóciós üzenetek céljára a Regisztrációs/Megrendelési adatlapon szereplő adatait (e-mail cím, név, cím, telefonszám) és az Adatkezelő oda továbbítja az üzletszerző megkereséseket, reklámajánlatokat. Ön a Szolgáltatásba történő Regisztráció, vagy a Megrendelés leadása során aHozzájárulok, hogy az Adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően a BHPgumi részemre egyedi kuponokat, promóciókat, híreket küldjönnyilatkozat előtti négyzet bejelölésévelegyértelműen, kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlatokkal keresse meg Önt és közvetlen üzletszerzés céljára is kezelje a megadott adatait. Amennyiben nem kíván több reklámajánlatot fogadni, vagy a közvetlen üzletszerző ajánlatok továbbításához nem járul hozzá a továbbiakban, ezt bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül megteheti az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségére küldött vonatkozó üzenet vagy postai levélútján. Ön az Adatkezelőnek küldött email útján tudja adatait módosítani.

Tilalmi lista: Amennyiben Ön leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni tőlünk, a leiratkozási igény kinyilvánítása után az Adatkezelő a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplőknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérő,vagy a Regisztrált/Megrendelést vagy Értékelést leadóFelhasználók adataitól.

E-book szolgáltatás, hírlevélre feliratkozássalkedvezményes kupon letöltés: Ön a Szolgáltatásban történő részvétel esetén önkéntesen letöltheti a weboldalon elérhető E-book információs anyagunkat vagy kedvezményre jogosító kupont. A letöltés feltétele, hogy Ön elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót és az ÁSZF-et, illetve, hogy megadja közvetlen megkeresések, az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével, speciális ajánlataival, az Adatkezelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatosan reklám vagy további promóciós üzenetek céljára a következő adatait: E-book szolgáltatáshoz kapcsolódóan: Név, email cím, illetve az Ön választása szerint telefonszám, és az Ön besorolása (gumis, autószerelő egyéb, pl. magán személy), kupon letöltéshez kapcsolódóan: email cím. Az Adatkezelő a megadott elérhetőségekre továbbítja az üzletszerző megkereséseket, reklámajánlatokat. Az Ön neve és email címe a továbbításhoz szükséges. Ön választása szerint a telefonszámát is megadhatja, hogy ott értesüljön az információkról, ajánlatokról. A besorolás megadásávalÖnnek személyre szabott ajánlatokat tudunk köüldeni. Ön az E-book letöltésekor aLetöltés” gombra kattintva nem csak az E-bookot tölti le, ugyanígy amikor megadja az adatait a kedvezményre jogosító kuponkód fogadására, akkor egybenegyértelműen, kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlatokkal keresse meg Önt és közvetlen üzletszerzés céljára is kezelje az itt megadott adatait. Amennyiben nem kíván reklámajánlatokat fogani, akkor kérjük, hogy ne adja meg az adatait és ne töltse le az E-book-ot vagy a kupont! Amennyiben nem kíván több reklámajánlatot fogadni, vagy a közvetlen üzletszerző ajánlatok továbbításához nem járul hozzá a továbbiakban, ezt bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül megteheti az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségére küldött vonatkozó üzenet vagy postai levél útján. Ön az Adatkezelőnek küldött email útján tudja adatait módosítani.

A fenti adatok kezelésének jogalapját és a kezelés időtartamát a lenti 8. és 9. pontban találja.

Szolgáltatás igénybevétele érdekében kezelt adatok

 • az Ön számítógépének IP-címe;
 • Regisztráció/Megrendelés/Értékelés időpontja
 • az Ön számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa;
 • az Ön Weboldallal kapcsolatos tevékenységére vonatkozó adatok (a belépő és a kilépő oldal URL-je, Weboldalon meglátogatott aloldalak, látogatott linkek).

Felhasználó kötelezettségei a megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban:

Ön egyedül felelős az Ön által az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért.

8. Adatkezelés jogalapja és módja

Az Adatkezelő az Ön személyes adataitaz Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdése és a DM törvény 5 § (1) a) pontja alapján, a jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott időtartamig, és a fenti 6. pontban meghatározott adatkezelési célok érdekében. Az önkéntes hozzájárulás azt jelenti, hogy a Felhasználó a megjelölt célból önkéntesen adja meg, Regisztrál, vesz részt a Szolgáltatásban, illetve engedi az Adatkezelőt, hogy számítógépén információt helyezzen el és onnan információt olvasson le. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelési célnak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapjához kérjük, olvassa el az alábbi 10. pontot is a nem hozzájáruláson alapuló adatkezelésekről.

9. Adatkezelés időtartama

Megrendelés, szállítás, számlázáshoz Ön által megadott adatok: Az adatkezelés időtartama a Megrendelés céljából kezelt adatoknál: a Szolgáltatáslezárultának végétőlszámított öt (5) év, tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, vagy harmadik személynek Önnel vagy Önnek, mint Felhasználónak a tevékenysége miatt az Adatkezelővel szemben harmadik személynek polgári jogi igénye. Az Ön kiléte így visszakereshető marad, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesítheti Önnel szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét. Amennyiben Öntől e határidő előtt törlési igény érkezik az Adatkezelőhöz, vagy hozzájárulását visszavonja, akkor az Adatkezelő törli az adatokat.Ön a törlési igényét a [email protected] e-mail címre küldött levelében bármikor kinyilváníthatja.

A Felhasználónak felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a Megrendelési adatainak törlését kérelmezi az Adatkezelőtől a kiszállítás lezárulta előtt, akkor az egyben Megrendelésének automatikus törlését is eredményezi, mert az Adatkezelőnem tudja lebonyolítani a Megrendelést a törlést kérő Felhasználó irányában.

Számlázás: Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig megőrzi.

Regisztráció: Az adatkezelés időtartama a Regisztráció céljából, hozzájárulás alapján kezelt adatoknál: az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ön a hozzájárulását a [email protected] e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja

Direkt marketing anyagok, reklám,hírlevél, értékelés, E-book letöltés vagykupon igénylés során megadott adatok: Az Ön által az Adatkezelőnek kizárólag reklám, vagy direkt marketing, Értékelés vagy E-book/kedvezményre jogosító kupon letöltésecélból megadott adatok tekintetében a megadott személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, ameddig Ön az adatok törlését nem kéri, azok kezeléséhez való hozzájárulását vissza nem vonja, vagy ha az adatkezelési cél megszűnt. Ön törlési igényét, hozzájárulása visszavonását a [email protected] e-mail címre küldött levelében bármikor kinyilváníthatja az Adatkezelő felé. A törlés iránti igény kinyilvánításakor az Adatkezelő haladéktalanul törli azokat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Megrendeléskor, Regisztráció céljából megadott személyes adatainak a helyzetét a direkt marketing anyagok, ajánlatok fogadására, Értékelés leadása céljábólmegadott adatainak törlése nem érinti, azokra a fenti ’hozzájárulás alapján kezelt adatok’-ra vonatkozók az irányadók.

Tilalmi lista: Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a direkt marketing kommunikációtnem kérő Felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán helyezi el, amelyről bővebben a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. pontjában olvashat. A tilalmi listán addig kezeli az Ön adatait az Adatkezelő, amíg Ön az adatok törlését nem kéri.

Fizetés: az adatok kezelésének időtartama a fizetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok és azok adatkezelési feltételei szerint történik. Barion: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion-altalanosszerzodesifeltetelek-20161003.pdf feltételek Adatkezelés, adatvédelem pontja (17. pont) tartalmazza. CIB Bank: https://www.cib.hu/ oldalon az online fizetésre vonatkozó feltételek.

Panaszkezelés: A panaszkezelési jegyzőkönyveket a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján 5 évig megőrzi.

Kérjük, olvassa elaz alábbi pontot is a hozzájárulás visszavonása utáni vagy a nélküli adatkezelés tekintetében.

10. Jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés

Az Infotörvény 6 § (5) rendelkezéseinek megfelelően, az Adatkezelőaz Ön hozzájárulása alapján felvett adatokat

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges adatkezelés - pl. tilalmi lista, számviteli bizonylatok), vagy
 • az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (érdekmérlegelés alapján, vagyis, ha ezen jogos érdek érvényesítése az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogának korlátozásával arányban áll)

további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A jelen szakasz vonatkozik az Adatfeldolgozóinkra is, akiket név szerint jelen Adatkezelési Tájékoztató 12. pontjában találhat meg.

Jogszabályon alapuló adatkezelések:

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok  kezelése és őrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján történik.

Az Adatkezelő a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján a direkt marketing kommunikációt nem kérő Felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán helyezi el, amelyről bővebben a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. pontjában olvashat.

A panaszkezelési jegyzőkönyveket a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján őrzi.

11. Adatbiztonság

Az Infotörvény 7 §-a értelmében az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz és eljárási szabályt kialakít az adatok biztonsága és az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében.

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználó adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé (ii) a Felhasználók adataihoz csak azonosítás után férhet hozzá a jelen pontban alább megjelölt személyek, az Adatkezelőés az Adatfeldolgozó részéről csak a dedikált munkatársak, (iii) SSL titkosítást használunk az adatok kezeléséhez. (iv) az adatok kezelésénél https protokollt használ az Adatkezelő, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Felhasználó és szerver; (v) a fizetés a fizetést bonyolító bank (Barion) saját felületén történik, az Adatkezelő nem lát vagy ismer meg Felhasználói kártya adatokat, illetve TLS titkosítást használ a banki/Barion fizetési felület.

Az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz az Adatkezelő szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá: adminisztrátorok, informatikus.

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, lógókat is). Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattint, más szolgáltatók oldalaira kerül át. Ezek az oldalak saját, a Weboldaltól elkülönült adatkezelési szabályokkal rendelkeznek. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra és az ott elérhető Szolgáltatásra érvényes. Amennyiben a Felhasználó bármilyen adatát külső oldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, csak ha az ilyen módosításokat a Weboldalon is elvégzi, vagy az Adatkezelőtől kéri.

Megosztások: Amennyiben Ön hozzájárul adatainak közösségi weboldalakon (pl. facebook, youtube) való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen oldalakra azok saját adatvédelmi tájékoztatói vonatkoznak, amelyekre az Adatkezelőnek ráhatása nincs és amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

12. Adattovábbítás

Az Ön személyes adatait harmadik személyeknek csak

 • az Ön jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint
 • az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági, ügyészségivagy bírósági megkeresések alapján továbbítjuk, illetve a különböző adatkezeléseket csak ebben az esetben kapcsoljuk össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Jelen rendelkezések vonatkoznak az adatfeldolgozóinkra is.

Adatátadás adatfeldolgozóknak: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján adatfeldolgozóknak kerülnek átadásra.

A jelenlegi adatfeldolgozók, adatkezelőkneve és elérhetősége, az adatfeldolgozás, adatátadás vagy továbbítás célja:

Online Comparison ShoppingKft. Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. E-mail cím: [email protected] Webcím: www.arukereso.hu Adatvédelmi tájékoztató: http://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html - az Adatkezelő részt vesz aOnline Comparison ShoppingKft. megbízható bolt programjában, A program működése érdekében az Szolgáltatásban történő vásárlások után a Felhasználóe-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 660; E-mail: [email protected] - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Magyar Posta Zrt. Budapest, Dunavirág utca 2-6. Telefon: +36 1 767 8200; E-mail: [email protected] - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: [email protected] - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A megrendelések teljesítéséhez adatfeldolgozóként igénybe vesszük a következő nagykereskedőket:

Abroncs Kereskedőház Kft. (cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73., email: [email protected], adatkezelési tájékoztató: http://akh.hu/adatvedelmi-tajekoztato)

MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 4400 Nyiregyháza-Rozsrét.; email:[email protected])

Oláh Gumiszerviz Kft. (webhely: http://www.olahgumi.hu/, cím: 4033 Debrecen, Lovas utca 2.; adószám: 11553832-2-09, email: [email protected])

Gumiflex Kft. (cím: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 10., Telefon: + 36-22/321-321, Fax: +36-22/321-649, webhely: http://www.gumiflex.hu/;email: [email protected])

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt adatait az Adatkezelő átadja a fent megjelölt adatfeldolgozóknak a fent megjelölt célokból. Amennyiben nem kíván hozzájárulni adatainak a fenti adatkezelőknek vagy azok egyikének történő átadásához, kérjük, ne Regisztráljon, adjon le Megrendelést vagy Értékelést és ne vegyen részt a Szolgáltatásban, ugyanis az Adatkezelő a Szolgáltatást és a kapcsolódó szolgáltatásait nem tudja biztosítani Önnek az adatfeldolgozók igénybevétele nélkül.

13. Cookie (süti) elhelyezése

A cookie (süti) vagyis az anonim felhasználó azonosítóegy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet az Adatkezelő az Ön számítógépére helyez el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. A cookie-k használatával az Adatkezelő a felhasználói élményt szeretné növelni és egyben a Szolgáltatás Szolgáltatást fejleszteni, vagy a Weboldal látogatóinak számát megállapítani. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését (általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt), ebben az esetben azonban egyes Szolgáltatás Szolgáltatást nem, vagy csak korlátozottan vehet igénybe.

Google Analitika: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics a Weboldal használatának elemzésére „sütiket” (cookies) használ. A sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja, azonban ez az adatkezelés független az Adatkezelőtől, aki nem ad át vagy továbbít a Google-nak semmiféle személyes adatot a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb SzolgáltatásSzolgáltatás nyújtására használja. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/.

Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google AnalyticsOpt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Az általunk a Szolgáltatás Szolgáltatáshoz használt cookie-k és egyéb azonosítók fajtái a következők:

Google forgalom cookiek - a google forgalom figyelésére használja a Google
A Cookie tájékoztató sáv megjelenését befolyásoló cookie:
cookies_consent – azt mutatja, hogy jelent-e már meg az adott látogatónak a tájékoztató sáv
Goodbye banner működéséhez szükséges cookiek:
2017_BHPGUMI_bye_time - a látogató weboldalra érkezésének időpontja, ne jelenjen meg a felugró azonnal, csak beállított idő elteltével
2017_bye_BHPGUMI – jelent-e már meg a felugró ablak
2017_bye_BHPGUMI_kell – tárolja, hogy kell e goodbye felugró ablakot megjeleníteni
Saját cookiek amik a Felhasználók által meglátogatott aloldalakat tárolják:
arrival_url , referer - milyen url-ről, honnan érkezett a Felhasználó
route - a weboldalon megtekintett aloldalak listája, dátummal
URL ben érkező Google azonosítók saját tárolására szolgáló cookiek:
utm_source, utm_medium, utm_campaign, gclid
Affiliate partner azonosítását segítő cookie:
aff_id
Átmeneti (session) cookiek, a munkamenet végén törlődnek:
A weboldal keresőjének működését biztosító cookie:
kereses - ebben a cookieban több dimenziós tömb hierarchiában tárolódik a kereső minden paramétere (pl.: gumit-, felni-, teher/MG abroncsot keres e, abroncs/felni méret, idény, típus)
A kosár működéséhez szükséges cookie:
cart - ebben a cookieban több dimenziós tömb hierarchiában tárolódik a webáruház kosarának aktuális állapota (terméklista - azonosító, ár és mennyiség - feltöltött kedvezmény kupon)
A leadott megrendelés adatait tároló cookie
order - ebben a cookieban több dimenziós tömb hierarchiában tárolódik a webáruházban aktuálisan leadott megrendelés adatai, rendelés után a köszönjük oldalon jelennek meg ezek az adatok (termék adatok, szállítási, számlázási információk, fizetési információk)
Kártyás fizetés tranzakció adatai:
barion - a barion rendszer által a fizetési tranzakcióról (pl.: sikeres/nem sikeres) visszaadott adatokat tárolja, a köszönjük oldalon ezt is meg kell jeleníteni
cib - a cib fizetési rendszer által a fizetési tranzakcióról (pl.: sikeres/nem sikeres) visszaadott adatokat tárolja, a köszönjük oldalon ezt is meg kell jeleníteni

14. Felhasználó jogai, jogérvényesítési lehetőségek

Ön a személyes adatok kezelésével összefüggésben az Infotörvény 14. §-a alapján Önt megillető és az alábbiakban részletezett jogokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre megküldött értesítés/kérelem útján gyakorolhatja.

(a) Tájékoztatás

Ön a következőkről kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől:

 • személyes adatai kezeléséről
 • a kezelt adatok köréről
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról
 • az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről
 • az Ön hozzájárulása alapján felvett adatoknak jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés miatt az Ön hozzájárulásának megszűnte utáni vagy hozzájárulás nélküli kezeléséről, és az ilyen adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, továbbá
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelemre huszonöt (25) napon belül ad választ az Adatkezelő. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a fenti 9. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

(b) Törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha aztÖn kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy az Önnel kötött és még hatályos szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat Önön kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró célra használható fel.

Ön saját személyes adatainak törlési (vagy ha az adatok helytelenek, akkor helyesbítési) igényének beérkezésétől számított huszonöt (25) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A törlés minden esetben költségmentes. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

(c) Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(d) Megjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Amennyiben az Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

15. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok

(a) Tiltakozási jog

Ön, vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhez került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása direkt marketing, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen - a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei az Infotörvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján lehetségesek. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Bírósághoz fordulás esetén a perre az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elhunyt Felhasználó emlékét nyilvánvalóan sértő adatkezelések tekintetében az örökösök bírósághoz fordulhatnak.

16. Adatkezelőnél kijelölt adatvédelemért felelős személy, panaszkezelés

Amennyiben Önnek segítségre van szüksége az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint jogainak biztosításában, forduljon az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személyhez [email protected] címen.

17. Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató nem érinti azokat a jogokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön nem mondhat le.

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az Adatkezelési Tájékoztató fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy az Adatkezelési Tájékoztató úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek).

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az [email protected] címre.

© PICMAC Kft. /Jambrik Ügyvédi Iroda (2018)